Oпeрaтивнo кoмуникaциjски цeнтaр

Оперативно комуникацијски центар - ОКЦ

 
SenadJ

ШЕФ ОПЕРАТИВНО КОМУНИКАЦИЈСКОГ ЦЕНТРА

Сенад ЈАШАРЕВИЋ

Главни инспектор, рођен 1960.године у Брчком,ВСС, дипломирани економист

Пријем свих пријава грађана на телефон 122 и централу Полиције и просљеђивање истих без одлагања, организационим јединицама надлежним за даље поступање.Координирање радом организационих јединица Полиције у извршавању редовних послова и задатака, у складу с потребом.Руковођење полицијским ресурсима оперативних полицијских јединица ангажованим на провођењу мјера хитног полицијског одговора на неочекиване сигурносне догађаје са пријетњом или насталим тешким посљедицама.Организовање и извршавање послова међународне оперативне сарадње из надлежности Полиције.Благовремено, потпуно и тачно информисање шефа Полиције и замјеника шефа Полиције о свим сазнањима и сигурносно-интересантним догађајима од значаја за рад Полиције и укупно стање сигурности на подручју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.Информисање руководилаца оперативних полицијских јединица о свим сазнањима за ефикасност истих.израду дневних билтена о догађајима.Благовремено и законито извршавање послова потражне дјелатности из надлежности Полиције.Извршавање послова у оквиру депешног система и телефонске централе.Праћење функционисања система радио везе и предлагање мјера за унапређење истог.Праћење и ажурирање електронске карте града.Надзор система видео надзора града,надзор над функционисањем система електронске размјене података и система електронског управљања документима и предлагање и предузимање мјера и радњи за ефикасно функционисање истих. Остваривање сарадње са оперативним центрима других полицијских организација и агенција.Обезбјеђење поузданог и стабилног рада информационог и комуникационог система Полиције.Пружање подршке свим организационим јединицама у раду са информационим и комуникационим системима.О државање и заштиту информатичке опреме и уређаја.Вођење прописаних евиденција.Друге послове које одреди надређени полицијски службеник.