Кабинет шефа Полиције

senadjasarevic
ШЕФ КАБИНЕТА
 Сенад ЈАШАРЕВИЋ
Главни инспектор
рођен 1960.године у Брчком,
ВСС, дипломирани економист
 
 Gordana KEREZOVIĆ

ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ
Гордана КЕРЕЗОВИЋ
Државна службеница
рођена 1968. године у Брчком,
ВСС - Педагошки факултет


 
СТРУЧНИ САВЈЕТНИК ШЕФА
ПОЛИЦИЈЕ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА
Тања СЛИШКОВИЋ
Државна службеница
рођена 1977. године у Тузла, ВСС
дипл.правник
 

(Кабинет шефа Полиције)

-  Обављање стручних и административних послова за шефа Полиције односно
    његовог замјеника;

-  Помоћ у извршавању надлежности шефа Полиције и замјеника шефа Полиције,
    утврђених Законом о Полицији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине;

-  Организовање и вршење послова који обезбјеђују благовремено и потпуно 
   информисање шефа Полиције односно његовог замјеника о свим појавама,
   догађајима и сазнањима, значајним за рад Полиције;
-  Обезбјеђивање свих врста комуникација шефа Полиције са грађанима и институцијама
   Дистрикта, Босне и Херцеговине и међународним институцијама и организацијама;
-  Провођење политике запошљавања, распоређивања и премјештаја запослених у
   Полицији и обављање стручних послова у тој области;
-  Инспекцијске послове организационих Јединица полиције, давање препорука и
   приједлога које представљају резултат извршених инспекција и праћење реализације
   препорука, приједлога и одлука у вези с тим;
-  Предлагање мјера и радњи ради унапређења рада Полиције у циљу јачања
   провјерења и сарадње Полиције са локалном заједницом;
-  Организовање и провођење тестирања физичке способности полицијских службеника и
   познавања прописа од стране полицијских службеника;
-  Послове пријема и обраде поште упућене шефу Полиције;
-  Праћење, планирање и припрему састанака које организује шеф Полиције;
-  Организовање и припрему сједнице Стручног колегија и у вези с тим
    прикупљање 
потребних материјала;
-  Организовање израде анализа, програма, планова и извјештаја о раду и догађајима
    који су предмети посебних опсервација;
-  Израду приједлога закона и подзаконских аката;
-  Планирање и реализацију буџета;
-  Провођење активности за унапређење цивилног дијалога;
-  Унапређење стратешке комуникације с јавношћу;
-  PПрипремање и перманентно ажурирање wеб - странице Полиције;
-  Објављивање званичних информација Полиције путем саопштења за јавност,
    конференција за штампу, интервјуа или других начина;
-  Организовање и провођење одговарајућих поступака и потребних мјера и
   радњи у
циљу имплементације Закона о заштити личних података и Закона
    о заштити тајних
података;
-   Учествовање у доношењу и реализацији програма стручног оспособљавања,
    усавршавања и обуке полицијских службеника;
-  Вршење системских анализа у погледу ефикасности обављања послова из
    надлежности Полиције;
-  Давање стручних мишљења и предлагања системских рјешења у стратешком
   планирању и организацијском развоју Полиције;
-  Вођење прописаних евиденција из своје надлежности;
-  Друге послове које одреди шеф Полиције односно његов замјеник.