Jeдиницa зa прoфeсиoнaлнe стaндaрдe

Јединица за професионалне стандарде - ЈПС


damir1

 
ШЕФ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ СТАНДАРДЕ

Дамир АНТУНОВИЋ

Виши инспектор,
рођ.1981.год у Вареш,
ВСС,  Дипломирани криминалист

 

 

 


 

 

 

Контролу правилности и законитости рада припадника Полиције. Провођење кривичних истрага и интерних поступака против запосленика Полиције ради спречавања и откривања починилаца незаконитих радњи и других неправилности. Обавјештавање тужиоца и подношење извјештаја о прикупљеним доказима за припаднике Полиције за које постоје основи сумње да су починили кривично дјело и поступање по захтјевима тужиоца. Предлагање мјера и радњи као резултата спроведених интерних поступака и испитивања тачности навода из притужби, представки и жалби грађана у вези поступања припадника Полиције. Контролу обављања дужности полицијских службеника на терену. Предлагање активности у циљу откривања и спречавања неправилности у раду. Усклађивање правилника, инструкција, интерних наредби, упутстава и других аката које је донијела Полиција са важећим законима. Провођење поступака утврђивања правилности и законитости употребе средстава принуде ради доношења оцјене оправданости употријебљене силе. Подношење и заступање дисциплинских захтјева у поступцима пред дисциплинским органима Полиције. У складу с овлаштењем, предузимање потребних мјера и радњи у утврђивању повреда службених дужности државних службеника и намјештеника Полиције. Давање препорука о потребама обуке полицијских службеника које представљају резултате извршених интерних поступака и контроле рада запосленика Полиције на терену. Надгледање спровођења одлука и процедура дјеловања Полиције. Праћење спровођења одлука и мјера за унапређење рада које су резултат спроведених интерних поступака и контрола. Планирање и провођење активности у циљу јачања интегритета припадника Полиције. Вођење прописаних евиденција. Друге послове које одреди надређени полицијски службеник.