Jeдиницa зa прoфeсиoнaлнe стaндaрдe

Јединица за професионалне стандарде - ЈПС


damir1

 
ШЕФ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ СТАНДАРДЕ

Дамир АНТУНОВИЋ

Виши инспектор,
рођ.1981.год у Вареш,
ВСС,  Дипломирани криминалист

 

 

 


 

 

 

Прати и врши контролу законитости у раду припадника Полиције у вези са злоупотребама службеног положаја, прекорачења службених овлаштења и евентуалне умијешаности у криминалне активности, проводи истраге и унутрашње поступке ради спречавања и откривања починилаца незаконитих радњи и обавјештава тужиоца и подноси извјештај о прикупљеним доказима за припаднике Полиције за које постоје основи сумње да су починили кривично дјело и поступа по захтјевима тужиоца; предлаже мјере и радње као резултате спроведених унутрашњих поступака и испитивања тачности навода из представки и жалби грађана у вези поступања припадника Полиције; врши инспекције организационих јединица, појединаца и контролу обављања дужности полицајаца на терену; предлаже активности у циљу откривања и спречавања неправилности у раду, стара се о усклађивању правилника, инструкција, интерних наредби, упутстава и других аката које је донијела Полиција са важећим законима, проводи испитне поступке и унутрашње истраге утврђивања правилности и законитости употребе средстава принуде ради доношења оцјене оправданости употријебљене силе, подноси и заступа дисциплинске захтјеве у поступцима пред дисциплинским органима Полиције или Владе Дистрикта када су у питању захтјеви против државних службеника и намјештеника, даје препоруке о потребама обуке полицијских службеника које представљају резултате извршених унутрашњих истрага и инспекција организационих јединица, појединаца и контроле рада Полиције на терену, надгледа спровођење одлука и процедура дјеловања Полиције, прати спровођење одлука и мјера за унапређење рада које су резултат спроведених унутрашњих истрага и инспекција, предлаже мјере и радње ради унапређења рада Полиције у циљу јачања повјерења и сарадње Полиције према локалној заједници, води прописане евиденције, обавља и друге послове које одреди шеф Полиције или његов замјеник.