Jeдиницa oпштe пoлициje

Јединица опште полиције - ЈОП

 miodrag


КОМАНДИР ЈЕДИНИЦЕ ОПШТЕ ПОЛИЦИЈЕ

 

Милорад МИХАЈЛОВИЋ

Главни инспектор

рођ.15.06.1961.год. у Маочи
општина Сребреник, ВСС
дипломирани економиста

 

 

 

Врши послове заштите личне и имовинске сигурности грађана, предузима оперативне и друге мјере на одржавању јавног реда и мира, спречавању и откривању кривичних дјела и проналажењу и лишењу слободе њихових починилаца, контроли и регулирању саобраћаја на путевима, обезбјеђује лице мјеста кривичног дјела и материјалних доказа, предузима истраживачке мјере на расвјетљавању кривичних дјела, води послове притвора, обезбјеђења јавних скупова, одређених личности и објеката, врши надзор над примјеном закона и других прописа о оружју и муницији, превозу, преносу и употреби оружја, експлозивних материја и запаљивих течности и гасова, пружа помоћ органима власти Дистрикта у складу са Законом (асистенције), примјењује законска овлаштења, аналитички прати кретање стања јавног реда и мира, и криминалитета, реализује програме стручног оспособљавања, санкционише прекршаје из своје надлежности путем прекршајних налога, припрема, обрађује, покреће и заступа захтјеве за покретање прекршајног поступка, прати исход прекршајног поступка, израђује аналитичко – информативне и друге материјале о стању и проблемима безбједности, развија пројекте из области рада Полиције са заједницом, остварује сарадњу са другим организационим јединицама Полиције и са другим органима и организацијама Дистрикта, полицијским агенцијама које дјелују на територији Дистрикта и Босне и Херцеговине, води прописане евиденције из своје надлежности и обавља и друге послове које одреди шеф Полиције односно његов замјеник.