Jeдиницa oпштe пoлициje

Јединица опште полиције - ЈОП

 miodrag


КОМАНДИР ЈЕДИНИЦЕ ОПШТЕ ПОЛИЦИЈЕ

 

Милорад МИХАЈЛОВИЋ

Главни инспектор

рођ.15.06.1961.год. у Маочи
општина Сребреник, ВСС
дипломирани економиста

 

 

 

Извршавање послова заштите личне и имовинске сигурности грађана. Предузимање оперативних и других мјера на одржавању јавног реда и мира, спречавању и откривању казнених дјела и проналажењу и лишењу слободе њихових починитеља, контроли и регулисању саобраћаја на цестама, осигурању лица мјеста казненог дјела и материјалних доказа. Предузимање истраживачких мјера и радњи на расвјетљавању казнених дјела. Вођење послова у просторијама за смјештај особа лишених слободе.  Самостално и у сарадњи са другим организационим јединицама извршавање послова у вези с осигурањем јавних окупљања, осигурањем одређених особа и објеката. Надзор над примјеном закона и других прописа о оружју и муницији, пријевозу, пријеносу и употреби оружја, експлозивних материја и запаљивих текућина и плинова. Пружање помоћи тијелима власти Дистрикта у складу са Законом. Примјену законских овласти.Статистичко и аналитичко праћење стање јавног реда и мира и криминалитета. Реализовање програма стручног оспособљавања. Санкционисање прекршаја из своје надлежности путем прекршајних налога. Припрему, обраду, покретање и заступање захтјева за покретање прекршајног поступка. Праћење исхода прекршајних поступака и предлагање мјера и радњи за унапређење стандарда Полиције у поступку прекршајног процесуирања.Израду аналитичко – информативних и других материјала о стању и проблемима безбједности и планирање и провођење одговарајућих мјера у циљу унапређења стања безбједности.  Развој пројеката из области рада Полиције са заједницом.Предузимање активности у складу са стратешким планом Полиције и подузимање активности у циљу реализације оперативних циљева из надлежности Јединице. Остваривање сарадње са другим организационим јединицама Полиције. Вођење прописаних евиденција из својенадлежности. Друге послове које одреди надређени полицијски службеник.