Jeдиницa криминaлистичкe пoлициje

Јединица криминалистичке полиције - ЈКП

 

 

DSC 7618

ШЕФ ЈЕДИНИЦЕ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ 

Мустафа АЛЕТА

Главни инспектор

Рођен 1963.године

ВСС, Дипломирани правник
специјалиста пословног права 

 

Под надзором надлежног Тужилаштва, организује, планира, предузима оперативне и друге мјере на откривању кривичних дјела, на спречавању, откривању и истраживању имовинских кривичних дјела, крвних и сексуалних кривичних дјела, кривичних дјела организованог криминала и тероризма, кривичних дјела привредног криминала и корупције, као и свих других кривичних дјела прописаних законодавством Босне и Херцеговине и Дистрикта, криминалистичко - обавјештајне послове, послове из области форензике и контрадиверзионе заштите, превентивним и оперативним радом осигурава личну и имовинску заштиту грађана, прати стање кретања и појавних облика криминалитета на подручју Дистрикта, сарађује са другим јединицама на плану борбе против криминала, изводи тактичке операције из области криминалитета и безбједности самостално и у сарадњи са другим полицијским јединицама, припрема одговарајуће аналитичко - информативне материјале, реализује програм стручног оспособљавања, реализује пројекте из области рада Полиције са заједницом, води прописане евиденције и остварује сарадњу са другим надлежним органима на плану спречавања и откривања криминалитета, води прописане евиденције из своје надлежности и обавља и друге послове које одреди шеф Полиције односно његов замјеник.