Jeдиницa сaoбрaћajнe пoлициje

Јединица саобраћајне полиције - ЈСП

kenad

  
КОМАНДИР ЈЕДИНИЦЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Кенад БАЈРИЋ

Главни инспектор

рођен 1969.године у Брчком
ВСС

Извршавање послова и задатака регулисања саобраћаја на путевима и контролу над возачима, возилима и другим учесницима у саобраћају.Спречавање и откривање кривичних дјела и проналажења и лишења слободе њихових починилаца.Статистичко и аналитичко праћење стања и кретања саобраћаја и израду аналитичко -информативних материјала о стању и проблемима у области безбједности саобраћаја на подручју Дистрикта и планирање и провођење одговарајућих мјера у циљу унапређења стања безбједности. Информисање надлежних институција и предлагање мјера у циљу побољшања услова за одвијање саобраћаја. Санкционисање прекршаја из своје надлежности путем прекршајних налога. Припрему, обраду, подношење и заступање захтјева за покретање прекршајних поступака. Праћење исхода прекршајних поступака и предлагање мјера и радњи за унапређење стандарда у поступку прекршајног процесуирања. Обраду и достављање надлежном Тужилаштву извјештаја о извршеном кривичном дјелу из области безбиједности саобраћаја и праћење њихов исхода. Пратњу кретања наоружања и војне опреме на територији Дистрикта. Реализовање програма стручног оспособљавања. Развијање пројеката из области рада Полиције са заједницом. Остваривање сарадње са одговарајућим службама и органима задуженим за надзор и одржавање саобраћајница и саобраћајне сигнализације. Организовање активности на саобраћајној едукацији ученика, у сарадњи са школским установама и другим јединицама у оквиру Полиције. Вођење прописаних евиденција из своје надлежности. Друге послове које одреди надређени полицијски службеник.