Jeдиницa сaoбрaћajнe пoлициje

Јединица саобраћајне полиције - ЈСП

kenad

  
КОМАНДИР ЈЕДИНИЦЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Кенад БАЈРИЋ

Главни инспектор

рођен 1969.године у Брчком
ВСС

Врши послове и задатке регулисања саобраћаја на путевима и контролу над возачима, возилима и другим учесницима у саобраћају, спречавања и откривања кривичних дјела и проналажења и лишења слободе њихових починилаца, аналитички прати стање и кретање саобраћаја и израђује аналитичко -информативне материјале о стању и проблемима у области безбиједности саобраћаја на подручју Дистрикта, информише надлежне институције и предлаже мјере у циљу побољшања услова за одвијање саобраћаја, санкционише прекршаје из своје надлежности путем прекршајних налога, припрема, обрађује, подноси и заступа захтјеве за покретање прекршајног поступка, прати исход прекршајног поступка, обрађује и доставља надлежном Тужилаштву извјештаје о извршеном кривичном дјелу из области безбиједности саобраћаја и прати њихов исход, врши пратњу кретања наоружања и војне опреме на територији Дистрикта, реализује програм стручног оспособљавања, развија пројекте из области рада Полиције са заједницом, остварује сарадњу са одговарајућим службама и органима задуженим за надзор и одржавање саобраћајница и саобраћајне сигнализације, у сарадњи са школским установама и другим јединицама у оквиру Полиције организује активности на саобраћајној едукацији ученика, води прописане евиденције из своје надлежности и обавља и друге послове које одреди шеф Полиције или његов замјеник.