Jeдиницa зa aдминистрaтивнe пoслoвe

Јединица за административно – финансијске и тех.послове

MILICA- SLIKA_1_ko


Шеф Јединице за административно – финансијске, техничке послове и логистику – помоћник шефа Полиције

Милица ВАРЕШКИЋ
Државна службеница

рођена 1956. године у Тузла, ВСС
дипл.ецц

Управне поступке из области набављања, држања и ношења оружја и муниције, издавања одобрења за рад агенција за обезбјеђење лица и имовине, упућивања кандидата на обуку за вршење тих послова, издавања одобрења за рад на тим пословима, пријављивања јавних скупова и друге управне поступке из надлежности Полиције и припрему одговарајућих управних аката у тим поступцима. Припрему приједлога оперативног и капиталног Буџета за Полицију. Спровођење стручних и оперативних послова у поступцима набавки за потребе Полиције, обављање послова благајне и других потребних материјално - финансијских послова који су у надлежности Полиције. Набављање и дистрибуирање канцеларијског материјала и других средстава и опреме организационим јединицама Полиције. Припрему планова, програма, извјештаја, анализа и разних статистичких података из надлежности Јединице. Сарадњу са другим организационим јединицама Полиције, надлежним органима Дистрикта, органима ентитета, кантона и државним органима у вези са пословима из своје надлежности. Техничко одржавање објеката, службених возила и свих техничких система и уређаја у згради односно објектима Полиције. Руковање системима за гријање и хлађење у згради Полиције. Одржавање хигијене у објектима Полиције. Све послове у вези с употребом специјалног возила „Паук“. Вођење прописаних евиденција. Друге послове које одреди надређени службеник.