Jeдиницa зa aдминистрaтивнe пoслoвe

Јединица за административне послове - ЈАП

Gordana Buha

ШЕФ ОДСЈЕКА УПРАВНО-ПРАВНИХ ПОСЛОВА И ЛОГИСТИКЕ

Гордана БУХА

Државни службеник

рођена 1955. године у Рогатици, Општина Рогатица, ВСС, Дипломирани правник

 

 Спроводи управне поступке из области

Закона о Полицији; набављања, држања

и ношења оружја и муниције; издавања

одобрења за рад агенција

заобезбјађење лица и

имовине;упућивања кандидата на обуку

за вршење тих послова, издавања

одобрења за рад на тим пословима;

пријављивања јавних скупова и друге

управне поступке из надлежности

Полиције, припрема одговарајуће

управне акте у тим поступцима,

припрема приједлог оперативног и

капиталног Буџета за Полицију,

спроводи стручне и оперативне послове

у поступцима набавки за потребе

Полиције, обавља послове благајне и

друге потребне материјално финанцијске

послове који су дати у надлежности

Полицији, набавља дистрибуира

организационим јединицама

канцеларијски материјал и друга

средства и опрему, обезбјеђује поуздан

и стабилан рад информационог и

комуникационог система Полиције,

пружа подршку свим организационим

јединицама у раду са информационим и

комуникационим системима, припрема

планове, програме, извјештаје, анализе

и разне статистичке податке из

надлежности Јединице, сарађује са

другим организационим јединицама

Полиције, надлежним органима

Дистрикта, органима ентитета, кантона и

државним органима у вези са пословима

из своје надлежности, води прописане

евиденције, обавља и друге послове

које одреди шеф Полиције.

 

zoka

 
ШЕФ ОДСЈЕКА ИНФОРМАТИКЕ
И КОМУНИКАЦИЈА
 
Зоран МАРИНКОВИЋ
Државни службеник
 
рођен 1968. године у
Бијељини, ВСС,
Дипломирани инжињер
електротехнике и 
рачунарства