Пoртпaрoл

СТРУЧНИ САВЈЕТИК ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИНФОРМИСАЊА

 Halid EMKIĆ

СТРУЧНИ САВЈЕТНИК ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИНФОРМИСАЊА

             Др. сц. Халид ЕМКИЋ                    Главни инспектор

        рођен 1972. године у            Нахвиоцима, општина Челић,              Доктор правних наука

Помаже шефу Полиције у извршавању послова из његове надлежности прописане Законом о Полицији и у складу с тим руководи и координира радом кабинета, организује, учествује и координира у изради програма рада и извјештаја о раду Полиције, стара се о извршавању послова и задатака из дјелокруга кабинета, обезбјеђује израду аналитичко-информативних материјала из дјелокруга Полиције, обезбјеђује све врсте комуникације шефа Полиције са грађанима и институцијама Дистрикта и Босне и Херцеговине и иностранства, обезбјеђује интерно информисање у Полицији, израђује приједлоге и планове за информисање јавности, информише јавност путем принтаних и електронских медија о свим активностима Полиције и догађајима који су од значаја за укупну безбједност на подручју Дистрикта, организује сортирање грађе за информисање јавности путем средстава јавног информисања, припрема саопштења и друге приједлоге за објављивање у средствима информисања, присуствује састанцима стручног Колегија, те на основу информација добивених на тим састанцима обликује даље правце активности, врши интерно информисање шефа и замјеника шефа Полиције у вези са релевантним информацијама објављеним у медијима, а које се тичу њиховог рада и дјеловања, прати законску регулативу из области информисања и односа са јавношћу, те прилагођава свој рад новим законским рјешењима, врши припрему шефа и замјеника шефа Полиције и других запосленика Полиције пред иступе у јавности, ако се за то укаже потреба, обавља све архивско-документационе послове из своје надлежности, припрема периодичне анализе информација послатих у јавност, те о томе подноси извјештаје шефу и замјенику шефа Полиције, припрема реаговања на поједине текстове или прилоге објављене у принтаним и електронским медијима, а које на неточан/неистинит начин информишу о раду Полиције, одобрава информације за wеб - страницу Полиције, за потребе Полиције проводи одређена безбједносна истраживања, врши и друге послове и задатке