Пoртпaрoл

Стручни савјетник за аналитику и едукацију

 Halid EMKIĆ

СТРУЧНИ САВЈЕТНИК
ЗА АНАЛИТИКУ И ЕДУКАЦИЈУ

         Др. сц. Халид ЕМКИЋ               Главни инспектор

        рођен 1972. године у            Нахвиоцима, општина Челић,       Доктор правних наука

Предлаже инструкције и упутства за прикупљање и обраду података у функцији извјештавања јавности, аналитичких процјена и безбједносних прогноза и врши прикупљање и обраду података у складу с наведеним. Предузима активности у циљу унапређења и развоја апликација за обраду података у функцији извјештавања јавности, аналитичких процјена и безбједносних прогноза. У складу с важећом методологијом врши израду приједлога програма, планова, информација и извјештаја о раду Полиције и одговоран је за дефинисање сигурносних трендова, аналитичке процјене, безбједносне прогнозе и аналитичку подршку функционисању других организационих јединица. Заједно са шефовима основних организационих јединица сачињава приједлог Програма стручног оспособљавања и усавршавања полицијских службеника. Врши континуирану и перманентну обуку полицијских службеника у складу са донесеним програмом. Предлаже и реализује пројекте специјалистичких едукација организованих или подржаних од стране Европске уније или других субјеката у БиХ или изван БиХ. На основу сагласности шефа Полиције односно његовог замјеника врши ангажовање спољних стручних сарадника за едукацију и стручно оспособљавање у појединим специјалистичким областима.Планира и води потребну наставну документацију. Прати нове стандарде у области полицијске тактике и технике и предлаже обуку и организује и врши њено провођење у том правцу.Предлаже потребна финансијска средства за реализацију годишњег програма у области из надлежности.Сачињава информације, анализе и друге документе из надлежности Кабинета.Одговара за законито, правилно, благовремено и ефикасно извршавање послова и задатака из надлежности.Обавља друге послове и задатке које му одреди надређени полицијски службеник.