Замјеник шефа Полиције


ЗАМЈЕНИК ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ

У складу са Законом о полицији Брчко дистрикта БиХ, надлежности замјеника шефа Полиције су:

a) управља и руководи полицијским сектором;
б) помаже шефу Полиције у извршавању његових функција у полицијском и административном сектору;
ц) замјењује шефа Полиције у вријеме његове одсутности;
д) надзире, усмјерава и координира рад оперативних полицијских Јединица са аспекта законитости, правилности и ефикасности истих;
е) на основу процјене безбједносне ситуације врши ангажовање Јединице специјалне полиције;
ф) уз сагласност шефа Полиције формира стручни тим за руковођење сложеним полицијским операцијама;
г) руководи најсложенијим полицијским операцијама;
х) извјештава шефа Полиције о свим значајним безбједносно - интересантним догађајима;
и) информише шефа Полиције о токовима приоритетних истрага кривичних ђела;
ј) предлаже шефу Полиције буџет за полицијски сектор;
к) потписује акте из надлежности Полиције;
л) утврђује методологије планирања, статистичке и аналитичке обраде података и истраживања и извјештавања у Полицији;
м) обавља и друге послове и задатке које му повјери шеф Полиције.

pomaže šefu Policije u izvršavanju njegovih funkcija u policijskom i administrativnom sektoru