Шeф пoлициje

Шеф полиције

Sef
 
ШЕФ ПОЛИЦИЈЕ

Мр Горан ПИСИЋ 
Главни генерални инспектор

рођен 1969. године у Зворнику, ВСС, Дипломирани правник за безбједност и криминалистику

У складу са Законом о полицији Брчко дистрикта БиХ, надлежности шефа Полиције су да:

а) организује рад и обезбјеђује законито и ефикасно функционисање Полиције;

б) управља, усмјерава и надгледа оперативне и друге активности Полиције;

ц) одлучује у управним стварима из надлежности Полиције;

д) доноси правилнике, интерне наредбе, наредбе, инструкције, смјернице и друге акте у циљу провођења послова из чланова 12 и 13 овог закона;

е) предлаже Влади Дистрикта доношење нових или измјену постојећих прописа из надлежности Полиције;

ф) одлучује о дисциплинској одговорности полицијских службеника за лакшу повреду службене дужности;

г) обавјештава градоначелника:

1) о озбиљним пријавама на рад запослених у Полицији, након провођења претходних истражних радњи,

2) о суспендованим запосленицима Полиције;

х) организује систем унутрашње контроле и инспекције ради надзора и координирања активности организационих јединица и запосленика;

и) утврђује приједлог буџета за Полицију;

ј) одлучује о кориштењу средстава и набавци опреме и материјално-техничких средстава за намјене одређене буџетом Полиције;

к) даје препоруке у вези са реализацијом буџета;

л) обавјештава јавност о раду Полиције;

м) доноси програме, информације, анализе и друге материјале из дјелокруга рада Полиције;

н) обезбјеђује сарадњу са другим полициј ским органима, агенцијама за провођење закона и другим органима у БиХ;

о) обезбјеђује и остварује сарадњу између Полиције и осталих органа Дистрикта;

п) организује јединствен систем извјештавања и обраде података неопходних за вршење надлежности Полиције;

q) организује потражну дјелатност;

р) предлаже укупан број запосленика у Полицији;

с) оснива управне и друге стручне комисије и радна тијела која су задужена за извршавање посебних послова у оквиру рада Полиције;

т) доноси програме стручног оспособљавања и усавршавања запосленика Полиције и брине се о имплементацији тих програма;

у) врши распоређивање запосленика у циљу професионалнијег и ефикаснијег функционисања Полиције;

в) надзире рад и даје годишњу оцјену рада замјеника према оцјенама: незадовољава, задовољава, добар, врло добар или изврстан;

w) подузима одговарајуее мјере ради регулисања јавног окупљања грађана или других посебних догађаја;

x) обавља одређене задатке који су везани за личну сигурност одређених грађана, јавних службених лица и лица којима је потребна посебна заштита;

y) одлучује о набавци опреме, наоружања и материјално-техничких средстава за намјене утврђене буџетом Полиције;

з) предузима и друге мјере ради професионалног руковођења Полицијом.

1) Шеф Полиције може овластити замјеника, руководиоца организационе јединице или другог запосленика да врше одређене послове из става 1 овог члана.