Кaбинeт

Кабинет шефа Полиције

Sef
ШЕФ ПОЛИЦИЈЕ
Мр Горан ПИСИЋ
Главни генерални инспектор

рођен 1969. године у Зворнику,
ВСС, Дипломирани правник за безбједност и криминалистику
 Selimovic Fahrudin
ЗАМЈЕНИК ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ
Фахрудин СЕЛИМОВИЋ
Генерални инспектор
рођен 1957. године у мјесту Сеона,Општина Сребреник, ВСС, Професор општенародне одбране

 

 
Halid EMKIĆ

СТРУЧНИ САВЈЕТНИК
ЗА АНАЛИТИКУ И ЕДУКАЦИЈУ
Др. сц. Халид ЕМКИЋ
Главни инспектор
рођен 1972. године у Нахвиоцима, општина Челић, Доктор правних наука

 
СТРУЧНИ САВЈЕТНИК ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА
Тања СЛИШКОВИЋ
Државна службеница
рођена 1977. године у Тузла,
ВСС дипл.правник
 
Gordana KEREZOVIĆ

ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ
Гордана КЕРЕЗОВИЋ
Државна службеница
рођена 1968. године у Брчком,
ВСС - Педагошки факултет

(Кабинет шефа Полиције)

-  Обављање стручних и административних послова за шефа Полиције односно
    његовог  замјеника;
-  Помоћ у извршавању надлежности шефа Полиције и замјеника шефа   
   Полиције, утврђених Законом о Полицији Брчко дистрикта Босне и  
   Херцеговине;
-  Организовање и вршење послова који обезбјеђују благовремено и потпуно 
    информисање шефа Полиције односно његовог замјеника о свим појавама,
   догађајима и сазнањима, значајним за рад Полиције;
-  Обезбјеђивање свих врста комуникација шефа Полиције са грађанима
    иинституцијама Дистрикта, Босне и Херцеговине и међународним
    институцијама и организацијама;
-  Провођење политике запошљавања, распоређивања и премјештаја запослених
   у  Полицији и обављање стручних послова у тој области;
-  Инспекцијске послове организационих Јединица полиције, давање препорука
   и приједлога које представљају резултат извршених инспекција и праћење
   реализације препорука, приједлога и одлука у вези с тим;
-  Предлагање мјера и радњи ради унапређења рада Полиције у циљу јачања
   провјерења и сарадње Полиције са локалном заједницом;
-  Организовање и провођење тестирања физичке способности полицијских
   службеника и  познавања прописа од стране полицијских службеника;
-  Послове пријема и обраде поште упућене шефу Полиције;
-  Праћење, планирање и припрему састанака које организује шеф Полиције;
-  Организовање и припрему сједнице Стручног колегија и у вези с тим
    прикупљање  потребних материјала;
-  Организовање израде анализа, програма, планова и извјештаја о раду и
   догађајима који су предмети посебних опсервација;
-  Израду приједлога закона и подзаконских аката;
-  Планирање и реализацију буџета;
-  Провођење активности за унапређење цивилног дијалога;
-  Унапређење стратешке комуникације с јавношћу;
-  Припремање и перманентно ажурирање wеб - странице Полиције;
-  Објављивање званичних информација Полиције путем саопштења за јавност,
    конференција за штампу, интервјуа или других начина;
-  Организовање и провођење одговарајућих поступака и потребних мјера и
    радњи у циљу имплементације Закона о заштити личних података и Закона
    о заштити тајних података;
-   Учествовање у доношењу и реализацији програма стручног оспособљавања,
    усавршавања и обуке полицијских службеника;
-  Вршење системских анализа у погледу ефикасности обављања послова из
    надлежности Полиције;
-  Давање стручних мишљења и предлагања системских рјешења у стратешком
   планирању и организацијском развоју Полиције;
-  Вођење прописаних евиденција из своје надлежности;
-  Друге послове које одреди шеф Полиције односно његов замјеник