Jedinica za profesionalne standarde

Jedinica za profesionalne standarde - JPS


damir1 


ŠEF JEDINICE ZA
PROFESIONALNE STANDARDE

Damir ANTUNOVIĆ

Viši inspektor,
rođ.1981.god u Vareš, VSS,
Diplomirani kriminalist

 

 

Prati i vrši kontrolu zakonitosti u radu pripadnika Policije u vezi sa zloupotrebama službenog položaja, prekoračenja službenih ovlaštenja i eventualne umiješanosti u kriminalne aktivnosti, provodi istrage i unutrašnje postupke radi sprečavanja i otkrivanja počinilaca nezakonitih radnji i obavještava tužioca i podnosi izvještaj o prikupljenim dokazima za pripadnike Policije za koje postoje osnovi sumnje da su počinili krivično djelo i postupa po zahtjevima tužioca; predlaže mjere i radnje kao rezultate sprovedenih unutrašnjih postupaka i ispitivanja tačnosti navoda iz predstavki i žalbi građana u vezi postupanja pripadnika Policije; vrši inspekcije organizacionih jedinica, pojedinaca i kontrolu obavljanja dužnosti policajaca  na terenu; predlaže aktivnosti u cilju otkrivanja i sprečavanja nepravilnosti u radu, stara se o usklađivanju pravilnika, instrukcija, internih naredbi, uputstava i drugih akata koje je donijela Policija sa važećim zakonima, provodi ispitne postupke i unutrašnje istrage utvrđivanja pravilnosti i zakonitosti upotrebe sredstava prinude radi donošenja ocjene opravdanosti upotrijebljene sile, podnosi i zastupa disciplinske zahtjeve u postupcima pred disciplinskim organima Policije ili Vlade Distrikta kada su u pitanju zahtjevi protiv državnih službenika i namještenika, daje  preporuke o potrebama obuke policijskih službenika koje predstavljaju rezultate izvršenih unutrašnjih istraga i inspekcija organizacionih jedinica, pojedinaca i kontrole rada  Policije na terenu, nadgleda sprovođenje odluka i procedura djelovanja Policije, prati sprovođenje odluka i mjera za unapređenje  rada koje su rezultat sprovedenih unutrašnjih istraga i inspekcija, predlaže mjere i radnje radi unapređenja rada Policije u cilju jačanja povjerenja i saradnje Policije prema lokalnoj zajednici, vodi propisane evidencije, obavlja i druge poslove koje odredi šef Policije ili njegov zamjenik.