Jedinica opšte policije

Jedinica opšte policije - JOP

 
miodrag


KOMANDIR JEDINICE  OPĆE POLICIJE 
Milorad  MIHAJLOVIĆ

Glavni ispektor

rođ. 15.06.1961.god. u Maoči općina
Srebrenik, VSS diplomirani ekonomista

 

Vrši poslove zaštite lične i imovinske sigurnosti građana, preduzima operativne i druge mjere na održavanju javnog reda i mira, sprečavanju i otkrivanju krivičnih djela i pronalaženju i lišenju slobode njihovih počinilaca, kontroli i reguliranju saobraćaja na putevima, obezbjeđuje lice mjesta krivičnog djela i materijalnih dokaza, preduzima istraživačke mjere na rasvjetljavanju krivičnih djela, vodi poslove pritvora, obezbjeđenja javnih skupova, određenih ličnosti i objekata, vrši nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa o oružju i municiji, prevozu, prenosu i upotrebi oružja, eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, pruža pomoć organima vlasti Distrikta u skladu sa Zakonom (asistencije), primjenjuje zakonska ovlaštenja, analitički prati kretanje stanja javnog reda i mira, i kriminaliteta, realizuje programe stručnog osposobljavanja, sankcioniše prekršaje iz svoje nadležnosti putem prekršajnih naloga, priprema, obrađuje, pokreće i zastupa zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, prati ishod prekršajnog postupka, izrađuje analitičko – informativne i druge materijale o stanju i problemima bezbjednosti, razvija projekte iz oblasti rada Policije sa zajednicom, ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim jedinicama Policije i sa drugim organima i organizacijama Distrikta, policijskim agencijama koje djeluju na teritoriji Distrikta i Bosne i Hercegovine, vodi propisane evidencije iz svoje nadležnosti i obavlja i druge poslove koje odredi šef Policije odnosno njegov zamjenik.