Jedinica saobraćajne policije

Jedinica saobraćajne policije - JSP

kenad

KOMANDIR JEDINICE SAOBRAĆAJNE POLICIJE

Kenad BAJRIĆ

 

Glavni inspektor
rođen 1969.godine u Brčkom
VSS
Izvršavanje poslova i zadataka regulisanja saobraćaja na putevima i kontrolu nad vozačima, vozilima i drugim učesnicima u saobraćaju.Sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela i pronalaženja i lišenja slobode njihovih počinilaca.Statističko i analitičko praćenje stanja i kretanja saobraćaja i izradu analitičko -informativnih materijala o stanju i problemima u oblasti bezbjednosti saobraćaja na području Distrikta i planiranje i provođenje odgovarajućih mjera u cilju unapređenja stanja bezbjednosti. Informisanje nadležnih institucija i predlaganje mjera u cilju poboljšanja uslova za odvijanje saobraćaja. Sankcionisanje prekršaja iz svoje nadležnosti putem prekršajnih naloga. Pripremu, obradu, podnošenje i zastupanje zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka. Praćenje ishoda prekršajnih postupaka i predlaganje mjera i radnji za unapređenje standarda u postupku prekršajnog procesuiranja. Obradu i dostavljanje nadležnom Tužilaštvu izvještaja o izvršenom krivičnom djelu iz oblasti bezbijednosti saobraćaja i praćenje njihov ishoda. Pratnju kretanja naoružanja i vojne opreme na teritoriji Distrikta. Realizovanje programa stručnog osposobljavanja. Razvijanje projekata iz oblasti rada Policije sa zajednicom. Ostvarivanje saradnje sa odgovarajućim službama i organima zaduženim za nadzor i održavanje saobraćajnica i saobraćajne signalizacije. Organizovanje aktivnosti na saobraćajnoj edukaciji učenika, u saradnji sa školskim ustanovama i drugim jedinicama u okviru Policije. Vođenje propisanih evidencija iz svoje nadležnosti. Druge poslove koje odredi nadređeni policijski službenik.