Portparol

STRUČNI SAVJETNIK ŠEFA POLICIJE ZA POSLOVE INFORMISANJA

 Halid EMKIĆ

STRUČNI SAVJETNIK ŠEFA POLICIJE ZA POSLOVE INFORMISANJA

Dr. sc. Halid EMKIĆ
Glavni inspektor

rođen 1972. godine u Nahviocima, opština Čelić, Doktor pravnih nauka

Pomaže šefu Policije u izvršavanju poslova iz njegove nadležnosti propisane Zakonom o Policiji i u skladu s tim rukovodi i koordinira radom kabineta, organizuje,  učestvuje i koordinira u izradi programa rada i izvještaja o radu Policije, stara se o izvršavanju poslova i zadataka iz djelokruga kabineta, obezbjeđuje izradu analitičko-informativnih materijala iz djelokruga Policije, obezbjeđuje sve vrste komunikacije šefa Policije sa građanima i institucijama Distrikta i Bosne i Hercegovine i inostranstva, obezbjeđuje interno informisanje u Policiji, izrađuje prijedloge i planove za informisanje javnosti, informiše javnost putem printanih i elektronskih medija o svim aktivnostima Policije i događajima koji su od značaja za ukupnu bezbjednost na području Distrikta, organizuje sortiranje građe za informisanje javnosti putem sredstava javnog informisanja, priprema saopštenja i druge prijedloge za objavljivanje u sredstvima informisanja, prisustvuje sastancima stručnog Kolegija, te na osnovu informacija dobivenih na tim sastancima oblikuje dalje pravce aktivnosti, vrši interno informisanje šefa i zamjenika šefa Policije u vezi sa relevantnim informacijama objavljenim u medijima, a koje se tiču njihovog rada i djelovanja, prati zakonsku regulativu iz oblasti informisanja i odnosa sa javnošću, te prilagođava svoj rad novim zakonskim rješenjima, vrši pripremu šefa i zamjenika šefa Policije i drugih zaposlenika Policije pred istupe u javnosti, ako se za to ukaže potreba, obavlja sve arhivsko-dokumentacione poslove iz svoje nadležnosti, priprema periodične analize informacija poslatih u javnost, te o tome podnosi izvještaje šefu i zamjeniku šefa Policije, priprema reagovanja na pojedine tekstove ili priloge objavljene u printanim i elektronskim medijima, a koje na netočan/neistinit način informišu o radu Policije, odobrava informacije za web - stranicu Policije, za potrebe Policije provodi određena bezbjednosna istraživanja, vrši i druge poslove i zadatke