Kabinet

Kabinet šefa policije

Sef
ŠEF POLICIJE

mr. Goran PISIĆ
Glavni generalni inspektor

rođen 1969. godine u Zvorniku, VSS, Diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku
 Selimovic Fahrudin
ZAMJENIK ŠEFA POLICIJE

Fahrudin SELIMOVIĆ
Generalni inspektor

rođen 1957. godine u mjestu Seona,
Opština Srebrenik, VSS, Profesor opštenarodne odbrane
 
POMOĆNIK ŠEFA POLICIJE
 
Milica VAREŠKIĆ
Državna službenica
 rođena 1956. godine u Tuzla, VSS
dipl.ecc
Halid EMKIĆ

STRUČNI SAVJETNIK ŠEFA POLICIJE ZA POSLOVE INFORMISANJA

Dr. sc. Halid EMKIĆ
Glavni inspektor, rođen 1972. godine u Nahviocima, opština Čelić, Doktor pravnih nauka


RUKOVODILAC STRUČNOG
OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
 
 
PRAVNI SAVJETNIK POLICIJE

Tanja SLIŠKOVIĆ
Državna službenica

rođena 1977. godine u Tuzla, VSS
dipl.pravnik
 
Gordana KEREZOVIĆ

VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KADROVSKE POSLOVE

Gordana KEREZOVIĆ
Državna službenica

rođena 1968. godine u Brčkom, VSS - Pedagoški fakultet

(Kabinet šefa Policije)

 

Pomaže šefu Policije u izvršavanju poslova iz njegove nadležnosti propisane Zakonom o Policiji i u skladu s tim, obezbjeđuje sve vrste komunikacije šefa Policije sa građanima i institucijama Distrikta, Bosne i Hercegovine i inostranstva, vrši poslove prijema i obrade pošte upućene šefu Policije, prati, planira i priprema sastanke koje organizuje šef Policije,  organizuje rad Stručnog kolegija, izradu analiza, programa, planova i izvještaja o radu i događajima koji su predmeti posebnih opservacija, izradu prijedloga zakona i podzakonskih akata, objavljuje zvanične informacije Policije putem saopštenja za javnost, konferencija za štampu, intervjua i dr., organizuje i sprovodi odgovarajuće postupke i potrebne mjere i radnje u cilju implementacije Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o zaštiti tajnih podataka, priprema i permanentno ažurira web - stranicu Policije, provodi politiku zapošljavanja, raspoređivanja i premještaja zaposlenih u Policiji i obavlja stručne poslove u toj oblasti, učestvuje u donošenju i realizaciji stručnog osposobljavanja, usavršavanja i obuke policijskih službenika, vodi propisane evidencije iz svoje nadležnosti i obavlja i druge poslove koje odredi šef Policije odnosno njegov zamjenik.