Operativno komunikacijski centar

Operativno komunikacijski centar - OKC

 
SenadJ

ŠEF OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

Senad JAŠAREVIĆ

Glavni inspektor

rođen 1960.godine u Brčkom,
VSS, diplomirani ekonomist

Koordinira rad organizacionih jedinica Policije neprekidno 24 časa i odgovoran je za blagovremeno i efikasno vršenje poslova iz mjerodavnosti Policije, posebno izvan radnog vremena, stara se o blagovremenom, potpunom i točnom informiranju šefa Policije i zamjenika šefa Policije o pojavama, događajima i saznanjima od značaja za rad Policije, kao i rukovodnih policijskih službenika po linijama rada, ostvaruje kontakte sa organizacionim jedinicama Policije u cilju izvršavanja poslova i zadataka koje mu stavi u zadatak šef Policije i zamjenik šefa Policije, rukovodi i koordinira preduzimanje potrebnih mjera iz nadležnosti organizacionih jedinica u teškim krivičnim djelima koja izazivaju uznemirenost građana, organizira i objedinjuje vršenje poslova javne sigurnosti od interesa za Distrikt i neposredno organizira usmjeravanje službi u vršenju posebnih sigurnosnih zadataka, poduzima mjere za unapređenje i sinkronizaciju rada operativnih organizacionih jedinica Policije, prati stanje ugrožavanja i narušavanja javnog reda i mira u većem obimu i zajedno sa rukovodstvom Policije poduzima mjere na angažiranju jedinica i radnika Policije kod održavanja javnog reda i mira na javnim i drugim skupovima, prati i nalaže mjere za uspješno provođenje usmjerenih redovnih akcija, posebnih i izvanrednih osiguranja, rukovodi i usmjerava rad i nalaže potrebne mjere operativnim dežurstvima organizacionih jedinica za postupanje u značajnijim sigurnosnim događajima, izvršenim kaznenim djelima i prekršajima i u vezi s tim angažuje potrebne resurse, stara se o izradi dnevnih biltena o događajima, obavlja poslove potrage iz nadležnosti Policije na blagovremen i zakonit način, preuzimanja polaznih i dolaznih depeša, prenosa kriptografiranih zaštićenih informacija, prenosa govornih informacija putem komunikacijskih sredstava poslove na posredničkom telefonu telefonske centrale, sprovodi potrebne mjere za siguran i ispravan sistem u vezi sa tim, obavlja i druge poslove koje odredi šef Policije ili njegov zamjenik.