Jedinica za profesionalne standarde

Jedinica za profesionalne standarde - JPS


damir1 


ŠEF JEDINICE ZA
PROFESIONALNE STANDARDE

Damir ANTUNOVIĆ

Viši inspektor,
rođ.1981.god u Vareš, VSS,
Diplomirani kriminalist

 

 

Kontrolu pravilnosti i zakonitosti rada pripadnika Policije. Provođenje krivičnih istraga i internih postupaka protiv zaposlenika Policije radi sprečavanja i otkrivanja počinilaca nezakonitih radnji i drugih nepravilnosti. Obavještavanje tužioca i podnošenje izvještaja o prikupljenim dokazima za pripadnike Policije za koje postoje osnovi sumnje da su počinili krivično djelo i postupanje po zahtjevima tužioca. Predlaganje mjera i radnji kao rezultata sprovedenih internih postupaka i ispitivanja tačnosti navoda iz pritužbi, predstavki i žalbi građana u vezi postupanja pripadnika Policije. Kontrolu obavljanja dužnosti policijskih službenika na terenu. Predlaganje aktivnosti u cilju otkrivanja i sprečavanja nepravilnosti u radu. Usklađivanje pravilnika, instrukcija, internih naredbi, uputstava i drugih akata koje je donijela Policija sa važećim zakonima. Provođenje postupaka utvrđivanja pravilnosti i zakonitosti upotrebe sredstava prinude radi donošenja ocjene opravdanosti upotrijebljene sile. Podnošenje i zastupanje disciplinskih zahtjeva u postupcima pred disciplinskim organima Policije. U skladu s ovlaštenjem, preduzimanje potrebnih mjera i radnji u utvrđivanju povreda službenih dužnosti državnih službenika i namještenika Policije. Davanje preporuka o potrebama obuke policijskih službenika koje predstavljaju rezultate izvršenih internih postupaka i kontrole rada zaposlenika Policije na terenu. Nadgledanje sprovođenja odluka i procedura djelovanja Policije. Praćenje sprovođenja odluka i mjera za unapređenje rada koje su rezultat sprovedenih internih postupaka i kontrola. Planiranje i provođenje aktivnosti u cilju jačanja integriteta pripadnika Policije. Vođenje propisanih evidencija. Druge poslove koje odredi nadređeni policijski službenik.