Jedinica kriminalističke policije

Jedinica kriminalističke policije - JKP

 

 

DSC 7618

ŠEF JEDINICE KRIMINALISTIČKE POLICIJE 

Mustafa ALETA

Glavni inspektor

rođen 1963 godine

VSS, Diplomirani pravnik  specijalista poslovnog prava

 
 

Pod nadzorom nadležnog Tužilaštva, organizuje, planira, preduzima operativne i druge mjere na otkrivanju krivičnih djela, na sprečavanju, otkrivanju i istraživanju imovinskih krivičnih djela, krvnih i seksualnih krivičnih djela, krivičnih djela organizovanog kriminala i terorizma,  krivičnih djela privrednog kriminala i korupcije, kao i svih drugih krivičnih djela propisanih zakonodavstvom Bosne i Hercegovine i Distrikta, kriminalističko - obavještajne poslove, poslove iz oblasti forenzike i kontradiverzione zaštite, preventivnim i operativnim radom osigurava ličnu i imovinsku zaštitu građana, prati stanje kretanja i pojavnih oblika kriminaliteta na području Distrikta, sarađuje sa drugim jedinicama na planu borbe protiv kriminala, izvodi taktičke operacije iz oblasti kriminaliteta i bezbjednosti samostalno i u saradnji sa drugim policijskim jedinicama, priprema odgovarajuće analitičko - informativne materijale, realizuje program stručnog osposobljavanja, realizuje projekte iz oblasti rada Policije sa zajednicom, vodi propisane evidencije i ostvaruje saradnju sa drugim nadležnim organima na planu sprečavanja i otkrivanja kriminaliteta, vodi propisane evidencije iz svoje nadležnosti i obavlja i druge poslove koje odredi šef  Policije odnosno njegov zamjenik.