Jedinica za istraživanje ratnih zločina

Jedinica za istraživanje ratnih zločina - JIRZ

milejurosevic

ŠEF JEDINICE ZA
ISTRAŽIVANJE RATNIH ZLOČINA

Mile JUROŠEVIĆ

Glavni inspektor

rođ.1976.god u Brčkom
VSS, diplomirani oficir
policije

 

Organizovanje i preduzimanje operativnih i drugih mjera i radnji na području Distrikta pod nadzorom nadležnog tužilaštva, na otkrivanju, istraživanju i dokumentovanju krivičnih djela ratnih zločina počinjenih na području Distrika: genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina protiv civilnog stanovništva, ranjenika i bolesnika i protiv ratnih zarobljenika, organiziranje grupe ljudi i podstrekivanje na učinjenje naprijed navedenih djela, protivpravnog ubijanja i ranjavanje neprijatelja, protivpravnog oduzimanja stvari od ubijenih i ranjenih na ratištu, povreda zakona i običaja rata, dokumentovanja individualne krivične odgovornosti, neopravdanog odgađanje povratka ratnih zarobljenika, uništavanja kulturnih, istorijskih i religijskih objekata. Ostvarivanje saradnje sa svim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini i Komisijama za traženje nestalih i ubijenih za vrijeme rata, u cilju otkrivanja i dokumentovanja ratnih zločina. Preduzimanje svih potrebnih istražnih i operativnih radnji u cilju pronalaženja primarnih i sekundarnih grobnica na području Distrikta. Pripremu odgovarajućih analitičko - informativnih materijala. Vođenje odgovarajućih evidencija i ostvarivanje saradnje sa drugim nadležnim državnim i drugim organima po pitanju, otkrivanja, istraživanja i dokumentovanja ratnih zločina. Organizovanje i direktno učestvovanje u lišenju slobode lica za koja je dokumentovana sumnja da su počinili ratne zločine. Izvršavanje i svih drugih poslova i zadataka u skladu sa zakonom a koji za cilj imaju otkrivanje i dokumentovanje ratnih zločina. Druge poslove koje odredi nadređeni policijski službenik.