Jedinica za istraživanje ratnih zločina

Jedinica za istraživanje ratnih zločina - JIRZ

milejurosevic

ŠEF JEDINICE ZA
ISTRAŽIVANJE RATNIH ZLOČINA

Mile JUROŠEVIĆ

Glavni inspektor

rođ.1976.god u Brčkom
VSS, diplomirani oficir
policije

 

Na području Distrikta pod nadzorom nadležnog Tužilaštva organizuje i preduzima operativne i druge mjere na, otkrivanju, istraživanju i dokumentovanju ratnih zločina počinjenih na području Distrika i to dokumentovanje: genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina protiv civilnog stanovništva, ranjenika i bolesnika i protiv ratnih zarobljenika, organiziranje grupe ljudi i podstrekivanje na učinjenje naprijed navedenih djela, protivpravnog ubijanja i ranjavanje neprijatelja, protivpravnog oduzimanje stvari od ubijenih i ranjenih na ratištu, povreda zakona i običaja rata, dokumentovanja individualne krivične odgovornosti, neopravdanog odgađanje povratka ratnih zarobljenika, uništavanja kulturnih, istorijskih i religijskih objekata. U cilju otkrivanja i dokumentovanja navedenih ratnih zločina ostvaruje saradnju sa svim policijskim agencijama u BiH i Komisijama za traženje nestalih i ubijenih za vrijeme rata, te preduzima sve potrebne istražne i operativne radnje u cilju pronalaženja primarnih i sekundarnih grobnica na području Distrikta. Priprema odgovarajuće analitičko - informativne materijale, vodi odgovarajuće evidencije i ostvaruje saradnju sa drugim nadležnim državnim i drugim organima po pitanju, otkrivanja, istraživanja i dokumentovanja ratnih zločina, organizuje i direktno učestvuje u lišenju slobode lica za koja je dokumentovana osnovana sumnja da su počinili ratne zločine, vrši i sve druge poslove i zadatke u skladu sa zakonom a koji za cilj imaju otkrivanje i dokumentovanje ratnih zločina, obavlja i druge poslove koje odredi šef Policije ili njegov zamjenik.