Zamjenik šefa Policije


 
ZAMJENIK ŠEFA POLICIJE

 

U skladu sa Zakonom o policiji Brčko distrikta BiH, nadležnosti zamjenika šefa Policije su:

a)  upravlja i rukovodi policijskim sektorom;
b)  pomaže šefu Policije u izvršavanju njegovih funkcija u policijskom i administrativnom sektoru;
c)  zamjenjuje šefa Policije u vrijeme njegove odsutnosti;
d)  nadzire, usmjerava i koordinira rad operativnih policijskih Jedinica sa aspekta zakonitosti, pravilnosti i efikasnosti istih;
e)  na osnovu procjene bezbjednosne situacije vrši angažovanje Jedinice specijalne policije;
f)   uz saglasnost šefa Policije formira stručni tim za rukovođenje složenim policijskim operacijama;
g)  rukovodi najsloženijim policijskim operacijama:
h)  izvještava šefa Policije o svim značajnim bezbjednosno - interesantnim događajima;
i)  informiše šefa Policije o tokovima prioritetnih istraga krivičnih djela;
j)  predlaže šefu Policije budžet za policijski sektor;
k)  potpisuje akte iz nadležnosti Policije;
l)  utvrđuje metodologije planiranja, statističke i analitičke obrade podataka i istraživanja i izvještavanja u Policiji;
m)  obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri šef Policije.

pomaže šefu Policije u izvršavanju njegovih funkcija u policijskom i administrativnom sektoru