Šef policije

Sef
 
ŠEF POLICIJE
mr. Goran PISIĆ
Glavni generalni inspektor

rođen 1969. godine u Zvorniku, VSS, Diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku

U skladu sa Zakonom o policiji Brčko distrikta BiH, nadležnosti šefa Policije su da:

a)  organizuje rad i obezbjeđuje zakonito i efikasno funkcionisanje Policije;
b)  upravlja, usmjerava i nadgleda operativne i druge aktivnosti Policije;
c)  odlučuje u upravnim stvarima iz nadležnosti Policije;
d)  donosi pravilnike, interne naredbe, naredbe, instrukcije, smjernice i druge akte u cilju provođenja poslova iz članova 12 i 13 ovog zakona;
e)  predlaže Vladi Distrikta donošenje novih ili izmjenu postojećih propisa iz nadležnosti Policije;
f)  odlučuje o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika za lakšu povredu službene dužnosti;
g)  obavještava gradonačelnika:
     1)  o ozbiljnim prijavama na rad zaposlenih u Policiji, nakon provođenja prethodnih istražnih radnji,
     2)  o suspendovanim zaposlenicima Policije;
h)  organizuje sistem unutrašnje kontrole i inspekcije radi nadzora i koordiniranja aktivnosti organizacionih jedinica i zaposlenika;
i)  utvrđuje prijedlog budžeta za Policiju;
j)  odlučuje o korištenju sredstava i nabavci opreme i materijalno-tehničkih sredstava za namjene određene budžetom Policije;
k)  daje preporuke u vezi sa realizacijom budžeta;
l)  obavještava javnost o radu Policije;
m)  donosi programe, informacije, analize i druge materijale iz djelokruga rada Policije;
n)  obezbjeđuje saradnju sa drugim policij skim organima, agencijama za provođenje zakona i drugim organima u BiH;
o)  obezbjeđuje i ostvaruje saradnju između Policije i ostalih organa Distrikta;
p)  organizuje jedinstven sistem izvještavanja i obrade podataka neophodnih za vršenje nadležnosti Policije;
q)  organizuje potražnu djelatnost;
r)  predlaže ukupan broj zaposlenika u Policiji;
s)  osniva upravne i druge stručne komisije i radna tijela koja su zadužena za izvršavanje posebnih poslova u okviru rada Policije;
t)  donosi programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika Policije i brine se o implementaciji tih programa;
u)  vrši raspoređivanje zaposlenika u cilju profesionalnijeg i efikasnijeg funkcionisanja Policije;
v)  nadzire rad i daje godišnju ocjenu rada zamjenika prema ocjenama: nezadovoljava, zadovoljava, dobar, vrlo dobar ili izvrstan;
w)  poduzima odgovarajuee mjere radi regulisanja javnog okupljanja građana ili drugih posebnih     događaja;
x)  obavlja određene zadatke koji su vezani za ličnu sigurnost određenih građana, javnih službenih lica i lica kojima je potrebna posebna zaštita;
y)  odlučuje o nabavci opreme, naoružanja i materijalno-tehničkih sredstava za namjene utvrđene budžetom Policije;
z)  preduzima i druge mjere radi profesionalnog rukovođenja Policijom.
     1) Šef Policije može ovlastiti zamjenika, rukovodioca organizacione jedinice ili drugog zaposlenika da vrše određene poslove iz stava 1 ovog člana.